Thép xây dựng

Các chủng loại thép mà Thái Hưng cung cấp bao gồm:

-         Thép cuộn D6, D8 CB240T;

-         Thép cuộn D8 CB300V;

-         Thép D10 SD295A, CB300V, CB400V, CB500V, Gr40, Gr60;

-         Thép D12 CB300V, CB400V, CB500V;

-         Thép D16 SD295A, CB300V, CB400V, CB500V, Gr40, Gr60

-         Thép D14-32 CB300V, CB400V, CB500V