Hội nghị Quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023
28/03/2023

Ngày 26/3/2023, Đảng bộ Công ty CPTM Thái Hưng tổ chức Hội nghị Quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023 tới các đồng chí là Cán bộ, Đảng viên trực thuộc Đảng bộ.