Tài liệu dành cho Cổ đông

04/04/2019

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019  DOWNLOAD tại đây

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019 DOWNLOAD tại đây

Chia sẻ qua:

Bình luận